Algemene voorwaarden

Versie: 30-09-2021

Artikel 1 Algemeen

1.1     In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. a) Opdrachtgever: De partij die de opdracht geeft;
  2. b) Opdrachtnemer: Prosolic V.

gevestigd te:            Hakgriend 18, 3371 KA te Hardinxveld-Giessendam,

  1. c) Opdracht q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich

jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

  1. d) Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en  alle  verdere

werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden.

Het voorgaande geldt in de  ruimste zin  van het woord en in ieder geval omvattend de

werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.2     Alle  Opdrachten worden  uitsluitend aanvaard  en  uitgevoerd  door  Opdrachtnemer, met

terzijdestelling van de  artikelen 7:404 en  7:407  lid  2  BW, ongeacht of  Opdrachtgever de

Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een

bepaalde persoon of bepaalde personen.

1.3     Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen

die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn  en/of waren in het kader van de uitvoering van  de

Opdracht, waaronder begrepen personeel en  hulpkrachten van Opdrachtnemer en  derden,

waaronder directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen

jegens opdrachtgever hierop een beroep doen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene voorwaarden zijn  van toepassing op  alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten

tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle

daaruit  voortvloeiende  en/of  samenhangende  overeenkomsten, alsmede  op   alle   door

Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2     De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3     Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn  slechts  van kracht indien en  voor  zover

Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en  schriftelijk aan  Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen

op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2.4     Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst,

nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in

stand en  zal  het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de

strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1     De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever

ondertekende  opdrachtbevestiging  door   Opdrachtnemer  retour   is    ontvangen.  De

opdrachtbevestiging is   gebaseerd  op   de   ten  tijde  daarvan  door  Opdrachtgever aan

Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst

juist en volledig weer te geven.

3.2     Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan  wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet

getekend retour is  ontvangen, wordt de  Opdracht geacht te  zijn  tot  stand gekomen onder

 

 

 

toepasselijkheid van  deze  Algemene voorwaarden op  het moment dat  Opdrachtnemer op

verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4 Gegevens en informatie

4.1     Opdrachtgever is  gehouden alle  door  Opdrachtnemer verlangde gegevens en  informatie,

alsmede de  gegevens en  informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten  dat

Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de

door Opdrachtnemer gewenste vorm  en  c)  op  de  door Opdrachtnemer gewenste wijze te

verstrekken.

4.2     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van

de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze

via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht

anders voortvloeit.

4.3     Opdrachtgever is   gehouden Opdrachtnemer onverwijld te  informeren omtrent feiten  en

omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.4     Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment

dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft

voldaan.

4.5     Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat

Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft

voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.6     Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever

verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

4.7     Opdrachtgever is  verantwoordelijk voor de  correcte naleving van de  toepasselijke wet- en

regelgeving op  het gebied van de  bescherming van persoonsgegevens, waaronder het  aan

Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking

tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden

in  zijn  opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in  verband met niet of  niet correcte

naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht

5.1     Opdrachtnemer bepaalt de  wijze  waarop  en  door welke  perso(o)n(en) de  Opdracht wordt

uitgevoerd, doch neemt daarbij de  door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen  zoveel

mogelijk in acht.

5.2     Indien Opdrachtnemer bij  de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever

derden  wenst  in  te  schakelen, zal  hij  daartoe  slechts  overgaan met  goedkeuring van

Opdrachtgever.

5.3     Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend

beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van

enig beoogd resultaat.

5.4     De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en

hetgeen  bij  of  krachtens de  wet wordt  geëist. Opdrachtgever verleent telkens en  volledig

medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.

5.5     Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het

voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

5.6     Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van

relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

 

 

 

5.7     Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van

één   van  hen  door  middel  van  elektronische mail  met  elkaar  kunnen  communiceren.

Opdrachtgever en  Opdrachtnemer zijn  jegens  elkaar  niet  aansprakelijk voor  schade die

voortvloeit uit  het  gebruik van  elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer

zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals

het verspreiden van virussen en vervorming.

5.8    In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn  de data-

uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

Artikel 6 Termijnen

6.1     Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien

zulks schriftelijk is overeengekomen.

6.2     Indien  Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is  of  hij  voor  de  uitvoering van  de

Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn

waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling

geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan

Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

6.3     De   overeenkomst kan  –   tenzij  vaststaat  dat  uitvoering blijvend  onmogelijk  is   –   door

Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat Opdrachtgever,

na ommekomst van de  overeengekomen termijn, Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft

aangezegd om  de  opdracht alsnog  (geheel) uit  te  voeren en  Opdrachtnemer ook  dan  de

opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 7 Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

7.1     De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking

van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

7.2     Opdrachtgever en  Opdrachtnemer kunnen  de   Overeenkomst te  allen  tijde  (tussentijds)

ontbinden met inachtneming van  een opzegtermijn van  3  dagen,  tenzij de  redelijkheid en

billijkheid zich  tegen  beëindiging of  beëindiging op  een  dergelijke termijn  verzetten. De

ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden meegedeeld aan de andere partij.

7.3     De   Overeenkomst mag  per   aangetekende brief  door  zowel  Opdrachtnemer als   door

Opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in

het geval de andere partij niet in  staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator,

bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige

andere reden zijn  activiteiten staakt of  indien de  andere partij het ontstaan van  een van de

bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien

er  een  situatie is  ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de

opzeggende partij.

7.4     Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling

van   de  declaraties voor  door  haar  tot  dan  toe  verrichte  werkzaamheden, waarbij  de

Opdrachtnemer na ontvangst van  de  betaling aan  de  Opdrachtgever onder voorbehoud de

voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.

7.5     Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer

recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies,

alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet

maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer

kosten met betrekking tot eventuele onder aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan

de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

 

 

 

7.6     Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever

recht op medewerking van  Opdrachtnemer bij  overdracht van  werkzaamheden aan  derden,

tenzij  er  feiten  en  omstandigheden aan  die   opzegging ten  grondslag  liggen  die  aan

Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

7.7     Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich

meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.8     Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen,

zaken en  documenten die  in  eigendom toebehoren aan  de andere partij onverwijld aan die

andere partij ter hand te stellen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1     Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van

de  opdracht ontwikkelt of  gebruikt, waaronder begrepen maar  niet  beperkt tot  adviezen,

analyses,   werkwijzen(model)contracten,  systemen,   systeemontwerpen,  rapporten,

programmatuur en databestanden, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds

aan derden toekomen.

8.2     Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het

Opdrachtgever niet toegestaan de  producten van  de  geest of  de  vastlegging daarvan op

gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen,

te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 10.4.

 

 

Artikel 9 Overmacht

9.1     Als  overmacht wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of  gebeurtenis, waar  ook

plaatsvindend, optredend of zich voordoend, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van

enige  verbintenis van  opdrachtnemer tijdelijk  of  blijvend  verhindert, onmogelijk maakt  of

onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis opdrachtnemer

redelijkerwijs niet kan voorkomen, of welke geheel of  ten dele buiten de  invloedssfeer van

opdrachtnemer ligt  of  waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht

leverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, worden in elk geval onder meer beschouwd:

brand,   ontploffing,  blikseminslag,  overstroming,  storm,   sneeuw,   vorst   en    andere

weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel

van  opdrachtnemer; oorlog,  molest; maatschappelijke onrust;  overheidsmaatregelen en/of

voorschriften, welke de  nakoming van  verbintenissen verhinderen, vertragen of  anderszins

bemoeilijken; technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in

of reparatie van computer en het daarbij behorende netwerk.

9.2     Als overmacht worden tevens beschouwd de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of

gebeurtenis als bedoeld in het voorgaande lid.

9.3     Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

9.4     Ongeacht het gestelde in de eerste twee leden van dit artikel, geldt, dat indien opdrachtnemer

door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de opdrachtgever na te komen, en de

overmacht situatie naar het oordeel van opdrachtnemer van blijvende of langdurige aard is, de

opdrachtgever en  de opdrachtnemer een  regeling kunnen treffen over de ontbinding van de

overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.

9.5     Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens hem

ter uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is gepresteerd voordat de overmacht

opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis optrad of is gebleken.

 

 

 

Artikel 10 Geheimhouding en exclusiviteit

10.1   Opdrachtnemer is  verplicht de  door  of  namens Opdrachtgever verschafte gegevens en

informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn

betrokken. Deze  verplichting geldt  niet  voor  zover  op  Opdrachtnemer een  wettelijke of

beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit

de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en andere

nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever

Opdrachtnemer    van        de       geheimhoudingsplicht   heeft      ontheven.     Deze

geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen

resultaten.

10.2   Het  eerste  lid  verhindert niet  vertrouwelijk collegiaal overleg  binnen  de  organisatie van

Opdrachtnemer, voor  zover  Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van  de

opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

10.3   Opdrachtnemer is,   indien  hij   voor  zichzelf  optreedt in   een  tucht-,  civiele-,  arbitrale-,

bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de

uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn

redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

10.4   Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het

Opdrachtgever niet  toegestaan de  inhoud  van  adviezen, opinies  of  andere  al  dan  niet

schriftelijke uitingen  van  Opdrachtnemer openbaar te  maken of  anderszins aan  derden ter

beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit,

geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden

van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust,

of   indien   Opdrachtgever  voor   zichzelf   optreedt  in   een    tucht-,  civiele-,  arbitrale-,

bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

10.5   Opdrachtnemer is  gerechtigd tot het  vermelden van de  naam van Opdrachtgever en  het in

hoofdlijnen vermelden van  de  verrichte werkzaamheden aan  (commerciële) relaties  van

Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

10.6   Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden

voor  statistische  of   vergelijkbare doeleinden,  mits  die   uitkomsten  niet  tot  individuele

opdrachtgevers te herleiden zijn.

10.7   Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie

die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel

dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1   In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader

van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer

persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam

bij/voor Opdrachtgever verwerken.

11.2   In  verband  met  de  optimalisering van  zijn  dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in

verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor

Opdrachtgever met  informatie  en   met  diensten  van   Opdrachtnemer  en   derden,  kan

Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.

11.3   Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals

het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het

gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

 

Artikel 12 Honorarium

12.1   Opdrachtgever is  aan  Opdrachtnemer een  honorarium alsmede vergoeding van gemaakte

kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke en geldende tarieven,

berekeningsmethodieken en werkwijzen.

12.2   Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

12.3   Indien  na  de  totstandkoming van de  Overeenkomst, maar voordat de  Opdracht geheel is

uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals  bijvoorbeeld lonen  en/of  prijzen  een  wijziging

ondergaan,   is     Opdrachtnemer   gerechtigd   het    eerder    overeengekomen  tarief

dienovereenkomstig aan te passen.

12.4   Alle tarieven zijn  exclusief omzetbelasting en  andere  heffingen welke  van  overheidswege

worden opgelegd.

12.5   Indien opdrachtgever binnen een termijn van 24 uur voor aanvang van een ingeplande afspraak de afspraak op iniatief van opdrachtgever annuleert mag opdrachtnemer de geplande tijd voor 75% declareren bij opdrachtgever gelijk aan het honorarium zoals bepaald in artikel 12.1.

12.6   De tarieven zullen jaarlijks per  1 januari worden geïndexeerd conform de  meest recent CPI

(consumentenprijsindex) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek

Artikel 13 Betaling

13.1   Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden

door storting of overmaking op de  op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien

dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde

op  de  rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de  factuur schorten de

betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

13.2   Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere

tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in

verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te

brengen.

13.3   Indien  Opdrachtgever niet binnen  de  in  het eerste  lid  genoemde termijn  heeft betaald, is

Opdrachtgever  gehouden  tot   vergoeding  van    alle    door   Opdrachtnemer  gemaakte

buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voor zover deze kosten de eventuele

rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in

de kosten wordt veroordeeld.

13.4   In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht

ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor

de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

13.5   Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht,

indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel

van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling

en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is

de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 14 Reclames

14.1   Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe

van  verval van  alle aanspraken binnen 30  dagen na  de  verzenddatum van  de  stukken of

informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij

het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het

gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

14.2   Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

14.3   In  geval  van  een  terecht  uitgebrachte reclame heeft  Opdrachtnemer de  keuze  tussen

aanpassing van het in  rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw

 

 

verrichten van de  desbetreffende werkzaamheden of  het  geheel of  gedeeltelijk niet (meer)

uitvoeren van  de  opdracht tegen  een  restitutie van  door  Opdrachtgever reeds  betaald

honorarium naar evenredigheid.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1  Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot eenmaal het bedrag het bedrag dat Opdrachtgever naar

de  maatstaf van  het  bepaalde in  artikel 12  als  honorarium (exclusief omzetbelasting) aan

Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop

de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met

een maximum van twintigduizend euro (€ 20.000,-).

15.2  De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de

schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

15.3  Opdrachtnemer is  niet aansprakelijk voor ontstane schade die  het  gevolg  is  van  het  niet

deugdelijk functioneren van  apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of  andere

zaken welke tijdens de Opdracht zijn gebruikt.

15.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ontstane schade die het gevolg is van het handelen,

in de ruimste zin van het woord, van haar toeleveranciers.

15.5  Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

  1. a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van

onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of

anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

  1. b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten

van  hulppersonen, die  door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn

(werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam

zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

  1. c) bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of

15.6  Een  vordering tot  vergoeding van  schade  dient  uiterlijk  binnen  twaalf  maanden nadat

Opdrachtgever de   schade  heeft  ontdekt  of   redelijkerwijze had   kunnen  ontdekken  bij

Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

15.7  Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle

aanspraken  van  derden   –   daaronder  mede  begrepen  aandeelhouders, bestuurders,

commissarissen en  personeel van  Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en

ondernemingen en  anderen die  bij  de  organisatie van  Opdrachtgever betrokken zijn  –  die

voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve

van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove

schuld van Opdrachtnemer.

15.8  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens

schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige

informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met

verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld

van   Opdrachtnemer. Onder  aanspraken  van  derden  worden  tevens  verstaan aan  de

Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

Artikel 16 – Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten

van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten

van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop

Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

 

 

 

Artikel 17 Rechts- en forumkeuze

17.1  Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing.

17.2  Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband

houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en  Opdrachtnemer voorgelegd aan de

bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

17.3  In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een

andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 18 Wijzigingen

18.1  Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

18.2  Wijzigingen zullen voor de  Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de

griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van

de  wijzigingen van de  Algemene voorwaarden in  kennis heeft gesteld en veertien dagen na

dagtekening  van  deze  kennisgeving  zijn   verstreken,  zonder  dat   de   Opdrachtgever

Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.